Ons kent ons ... maar wel met respect

Privacybeleid

Even lezen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 september 2022.

Via onze website en binnen onze organisatie worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Alle persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Noblestreet is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of per telefoon of klant van ons wordt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens


Doel

Vragen / contact via bezoek, mail of telefoon

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verwerken van uw opdracht(en)

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat voor het uitvoeren van opdracht(en), maken wij voor de afhandeling daarvan ook gebruik van persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Hosting van uw website(s) of apps

Wanneer wij de hosting van uw website(s) of apps verzorgen, hebben wij toegang tot eventuele persoonsgegevens die in uw product zijn opgeslagen. In het kader van dit doel, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin we hier dieper op in gaan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partijen voldoen alle aan de AVG wetgeving en zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw vraag af te handelen of de overeenkomst uit te voeren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor facturen en betaalgegevens).

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser.

Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.

Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).