Privacy verklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.


Via onze website en binnen onze organisatie worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Alle persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Noblestreet is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of per telefoon of klant van ons wordt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens 

 

Vragen / contact via bezoek, mail of telefoon
De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verwerken van uw opdracht(en)
Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat voor het uitvoeren van opdracht(en), maken wij voor de afhandeling daarvan ook gebruik van persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Hosting van uw website(s) of apps
Wanneer wij de hosting van uw website(s) of apps verzorgen, hebben wij toegang tot eventuele persoonsgegevens die in uw product zijn opgeslagen. In het kader van dit doel, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin we hier dieper op in gaan.

 

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partijen voldoen alle aan de AVG wetgeving en zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Cookies
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies.

Tracking cookies

 

Vervaldatum

_ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaar

_gat

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

Session cookie

_gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Session cookie

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw vraag af te handelen of de overeenkomst uit te voeren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor facturen en betaalgegevens).

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Noblestreet
Stadhouderslaan 9
2517HV  Den Haag

06 – 401 18 204
infonoblestreeteu

 

 

BEZOEK ONS OP

Zwaardstraat 16

2584TX Den Haag

 

Telefoonnummer: 070-7370973

Helpdesk: helpdesknoblestreeteu


Privacy verklaring